PKU-registret och valrörelsen

Läsare av denna blogg har säkert uppmärksammat att riksdagsledamoten från Örebro, Eva-Lena Jansson, ställt en skriftlig fråga till regeringen om de är beredda att släppa in polisen i PKU-registret för att ta genetiska fingeravtryck vid särskilt otrevliga brott.

Vad svarar då Göran Hägglund? Passar han på att upprepa de försäkringar han gav när debattens vågor för två år sedan arbetat sig höga, att han var övertygad om att PKU-registret skulle lämnas ifred?

Ingalunda. Han svarar bara:

Regeringen utsåg 2008 en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården med mera. I uppdraget ingår att överväga frågor kring användandet av vävnadsprover från PKU- biobanken.

Mot denna bakgrund finner jag inte anledning att nu vidta några särskilda åtgärder utan avvaktar resultatet av översynen.

Sålunda är frågan tillbaka där den var då debatten startade för två år sedan. I utredningsdirektivet, som säger att:

Från samhällets sida finns ett intresse av att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva medel för att utreda allvarliga brott. Mot detta intresse måste vägas de övriga intressen som ska beaktas i biobankslagen. Med denna utgångspunkt ska utredaren analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag.

Om utredaren kommer fram till att det finns ett sådant behov, ska utredaren överväga om det är lämpligt att de brottsbekämpande myndigheterna får ta vävnadsprover i beslag samt, om så bedöms vara fallet, om det bör finnas några särskilda förutsättningar utöver dem som ställs upp i rättegångsbalken för att få ta sådana prover i beslag.

Utredarens överväganden i denna del ska, om utredaren så finner lämpligt, åtföljas av ett förslag till lagreglering av frågan.

Vilket som jag tidigare påpekat, för den vane läsaren av sådana texter är en beställning på ett förslag om en sådan ändring. Dessutom finns i utredningsdirektiven andra beställningar, som också är känsliga ur integritetssynpunkt.

Utredningen tillsattes våren 2008. Den hade i uppdrag att vara färdig i maj 2010. Det har den inte blivit. Istället har jag via hörsägen från säker källa fått veta att de bett om tillstånd att komma med sin rapport i höst, och från något mindre säker källa att departementet nu vill ha in utredningen i oktober.

Allmänt val till riksdagen äger rum i september.

Man behöver inte nödvändigtvis tro på någon organiserad konspiration. Men jag är övertygad om att många partistrateger tycker det är skönt att en betydelsefull integritetsfråga lyfts till efter det valet är avklarat. Det faktum att detta skett gör dock att den konspiratoriskt lagde kan få för sig att undra om det kan finnas ett samband mellan de förslag utredningen är på väg att lägga,  och en önskan att få bort dem från valrörelsen.

Jag har mött flera av dem som ingår i utredningen, och uppfattar dem som hedervärda kvinnor och män. Icke desto mindre skulle faktiskt till och med jag, hur trogen jag än brukar vara mitt parti, vilja veta FÖRE valet vad de olika partierna anser om detta. Inte minst skulle jag vilja veta om Ylva Johanssons hållning från 2008 står sig, eller om batongnissarna i mitt parti kommer att få diktera politiken även i denna fråga.

Läs också

Mina argument mot att släppa in polisen i registret. Andra bloggares åsikter i frågan: Livbåten, Thomas H, Sophia, Marcus G, Hans  Å, LAKE, Eva-Lena, Waldemar I, Erik L, PiratJanne, Anders G.

av Henrik Brändén

Bokmärke för permalänk.

Både trackbacks och kommentarer stängda