Kultur och Hälsa

Kultur och hälsa

Musik för att rehabilitera efter stroke. Tango för att dämpa Parkinsons sjukdom. Nya kunskaper om vilka hjärnregioner som används vid kreativt skapande. Och hur hjärnan byggs om av intensivt musicerande. Det är några nyheter från de senaste årens forskning, och de visar att en revolutionerande utveckling är på väg av kunskap om hur kultur och miljö påverkar vår hjärna, och hur detta i sin tur påverkar hälsa, välbefinnande och lärande.

Ett värdefullt arbete med att sammanställa material om denna utveckling har under de senaste åren utförts av fil dr Cecilia Bjursell och professor Gunnar Bjursell. Denna presentation är i hög utsträckning beroende av deras bevakning av fältet:

 • Pådrivande är utvecklingen av en rad nya tekniker som i allt större detalj låter oss se vad som händer på olika håll i hjärnan. Vi kan se med allt större upplösning, och allt mer ”på plats medan det händer”. Många tror att det bara dröjer något decennium innan vi kan se aktiviteter i enstaka nervceller på plats i hjärnan på en försöksperson medan denna spelar musik, målar en tavla eller författar en novell.
 • Viktig är också de allt djupare kunskaperna i det som kallas epigenetik, som visar hur den påverkan miljön har här och nu kan lagras och bevaras i cellkärnor över långa tidsrymder, ibland till och med över generationerna.
 • En ny bild har växt fram av en dynamisk hjärna, långt från bilden i min ungdoms läroböcker, där man föddes med ett visst antal nervceller, som sedan bara kunde försvinna. Tvärt om vet vi nu att nervceller kan nybildas, att det finns stamceller i hjärnan, att andra celler som bildas från dessa stamceller spelar viktiga roller för att styra och dirigera nervcellerna, och att nya utskott och kopplingar ständigt bildas från nervceller, så de kan förändra och byta arbetsuppgifter.
 • Sammantaget ger detta en bild av människan mycket långt från den genetiska determinism som kunnat anas i den allmänna debatten i det humana genomprojektets kölvatten: Vi vet att vår hjärna ständigt reagerar på miljön, bygger och programmerar om sig själv utifrån detta, och att dessa förändringar sedan kan påverka kroppen och dess funktioner i årtionden framåt, ja kanske i flera generationer.
 • Detta har viktiga implikationer för samhälle, beslutsfattande och vår egen känsla av ansvar för oss själva och våra närmaste: Vi kan ju själva välja delar av den miljö vi , våra barn och våra äldre anförvanter lever i. Genom samhälleliga beslut formar vi andra delar av vår omgivning. Vetskapen om att och hur denna miljö påverkar vår framtida hälsa, välbefinnande och lärande öppnar många möjligheter att förbättra vår tillvaro. Men den lägger också ett tungt ansvar på våra axlar.

Musik hjälper efter stroke!

Finska forskare har nyligen visat att strokepatienter som regelbundet fått lyssna på sådan musik de gillar återhämtar sig snabbare och bättre än andra patienter (Brain 131:866, 2008). Studien uppmärksammades av den prestigefyllda tidskriften Lancet (371:698), som underströk vikten av att dessa resultat kommer till användning. Forskare i Göteborg undersöker nu ifall även dans och ridning kan hjälpa patienternas hjärna att återskapa förlorade förmågor. En viktig inspirationskälla för dessa studier kommer från råttor, som efter att ha tillfogats strokeliknande skador antingen får leva i en vanlig, tråkig bur, eller i en bur med en rad utmanande redskap och leksaker, där de lockas att träna olika förmågor. Det har visat sig att djur som får vistas i en ”rolig” bur återhämtar sig betydligt bättre än djuren i en vanlig bur (Neurorehabilitation and Neural Repair 24: 802, 2010). Man har också sett att en sådan ”berikad miljö” kan hjälpa djurens hjärnor även i andra sammanhang. Till exempel har den visat sig kunna hjälpa en mus att övervinna effekten av en genförändring, som annars fördärvar mössens minnesförmåga (J. Neurosci. 29: 1496, 2009).

Hålla hjärnan i form med dans och tavlor?

Den framstående tyske nervforskaren Hubert Dinse har nyligen visat att om äldre får ägna sig åt dans och rytmiska rörelser ökar inte bara deras välbefinnande – det stärker också 17 av 22 studerade grundläggande neurologiska förmågor hos seniorerna, och flyttar 70-åringars snittprestation till genomsnittet för icke dansande 50-åringar (J Psychophysiology 25 suppl 1:17 2011).  Under de senaste åren har det därtill kommit flera noggranna vetenskapliga studier, som visar att dans kan förbättra situationen vid olika sjukdomstillstånd:  Träning av tango eller foxtrott en gång i veckan under några månader hejdade i en undersökning utvecklingen av symptomen hos patienter med Parkinsons sjukdom, och gav en kliniskt betydelsefull förbättring av patienternas balans (J Rehab Med 41:475, 2009). Dansträning har också givit små men betydelsefulla förbättringar hos patienter med allvarlig demens (J Am Geriatr Soc 56:771, 2008).  Olika kulturaktiviteters förmåga att stärka hjärnans hälsa  tas tillvara i allt fler sammanhang. Till exempel har Museum of Modern Art (MoMA) i New York startat projektet MeetMe för att visa konst för demenssjuka.

Hjärnan kan ständigt byggas om!

Under senare år har forskarna förstått att människans hjärna är mycket mer föränderlig än man tidigare föreställt sig. Det finns stamceller i hjärnan, som livet genom ger upphov till nya nervceller. Och andra celler som lindar och slingrar sig runt dem, som inte bara ger stöd och skydd, utan på många sätt påverkar och styr nervcellerna. Nervceller skjuter nya utskott, och ständigt bildas nya kopplingar mellan de nervceller som redan finns.  Det har till och med visat sig att redan existerande nervbanor helt kan ta över uppgifter som tidigare sköttes av andra nervceller, om dessa skadats eller dött. Ett exempel på det kan man se på denna video, som visar hur en svårt Parkinsonsjuk fd fotbollsspelare om han får rätt stimulans sätter igång sina gamla dribblingsreflexer, trots att den viljemässiga förmågan att styra benen fungerar mycket dåligt.

Inte bara muskler kan växa av träning …

Att ägna sig åt kulturell verksamhet åstadkommer fysiska förändringar i hjärnan. Noggrannast har detta studerats hos musiker, där man lätt kan definiera olika grupper som ägnat olika lång tid åt träning under sin barn- och ungdom. (De som sedan blir professionella musiker har i snitt tränat dubbelt så länge som de som blir musiklärare, vilka i sin tur ägnat dubbelt så mycket tid som de som blivit framgångsrika amatörmusiker.) När man jämför dessa grupper med dem som inte alls ägnat sig åt musik ser man en rad skillnader: Skillnaderna i storlek mellan hjärnhalvorna i tinninglobsplattan (en del av hörselcentrum) är större hos musiker än andra (Science 267: 699, 1995). Hjärnbalken, som förbinder de två hjärnhalvorna, är större ju mer man tränat (Neuropsychologia 33: 1047, 1995). Ja, svenska forskare har till och med visat sig att den vita substansen i hjärnan är annorlunda strukturerad hos dem som tränat piano mycket! (Nature Neurosci 8:1148,  2005). Sådana mekanismer ligger säkerligen bakom både det faktum att absolut gehör beror av träning, och att musicerande både underlättar inlärning av nya språk (Cereb Cortex 21:2357, 2011) och förbättrar kognitiva förmågor i allmänhet (Ann N Y Acad Sci 1169:133, 2009).

När vi spelar och lyssnar på musik…

En explosion har också skett av forskningen om hur hjärnan uppfattar och reagerar på kultur. Även här ligger studiet av musik i täten: Man har bland mycket annat funnit att människor från olika kulturer uppfattar samma tre grundläggande mänskliga känslor i de olika kulturernas musik (Current Biology 19:573, 2009). Redan det nyfödda barnets hjärna har visat sig vara specialiserad för att kunna uppfatta musik (PNAS 107:4758, 2009). Forskare har studerat mönstret för hur olika delar av hjärnan används när jazzmusiker improviserar respektive spelar inlärda stycken (PLoS one 3:e1679, 2008), och en populariserad videopresentation av forskningen finns här! Musik har visat sig kunna skapa emotioner som kan påverka aktiviteten i många olika system i hjärnan (Trends in Cognitive Sciences 14:131, 2010). Och då musik skapar riktigt starka känslor har man sett att musiken får signalämnet dopamin att frisläppas i ett område av hjärnan medan förväntan byggs upp, och på ett annat under den känslomässiga klimaxen. (Nature Neurosci 14: 2, 2011). Detta betyder inte att vi idag förstår hur vi skapar och upplever kultur. Men att vi börjar få redakap som kan användas för att närma oss frågorna på helt andra sätt än tidigare!

Bilder, film, dans, arkitektur

Musik är inte den enda form av kultur som studeras med den moderna nervforskningens metoder. Nyligen har forskare identifierat områden i hjärnan som aktiveras under positivt laddade estetiska upplevelser oberoende av vilket sinne intrycken kommit genom (Neuroimage 58: 250-258, 2011). Andra forskare har visat att behagliga bilder dämpar upplevelser av smärta (Eur J Pain 15: 641, 2011). Att musik förstärker de känslomässiga upplevelserna av bilder är något som ofta utnyttjas i film, och för några år sedan publicerades en undersökning av vilka delar av hjärnan som deltog i denna förstärkning (Brain Res1075:151, 2006).  Amerikanska forskare har på liknande sätt undersökt hur olika regioner i hjärnan varit inblandade i olika aspekter av dansande (Cerebral Cortex 16: 1157, 2006), resultat som ansågs så intressanta att forskarna också fick presentera dem i den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American (299: 32, 2008). Neurbiologin närmar sig också arkitekturen. Både för att försöka skapa en arkitektur som befrämjar kreativitet (Cell 127:239, 2006), och en som befrämjar hälsa och hälsovård (sammanfattad i denna forskningsöversikt, av Roger Ulrich, som nyligen blivit gästprofessor i vårdbyggnad vid Chalmers i Göteborg).

Äta och vandra i naturen

Gränsen mellan kultur och andra miljöfaktorer är flytande, men det finns starka tecken på samband mellan å ena sidan mat, motion och natur, och å andra sidan förändringar i hjärnan som tydligt påverkar både hälsa och lärande. Fysisk träning påverkar många olika kognitiva förmågor, däribland inlärning (Nature Rev Neurosci 9:58, 2008). Amerikanska forskare har visat att vistelse i naturen kan verka både förebyggande och läkande och stärka förmågan att rikta sin uppmärksamhet åt ett visst håll, antagligen för att denna förmåga kan slappna av på ett annat sätt i naturen än i en urban miljö (Psychological Science 19: 1207, 2008). Nyligen ställdes i den aktade tidskriften Science frågan om inte rätt diet kan minska våldsbenägenheten, i alla fall hos USAs fängelsekunder (Science 325: 1614, 2009). Experiment på möss har visat att tillgången på mat påverkar hur djuren programmerar om gener i hjärnan, vilket påverkar kroppslängd och hälsa över generationerna (Endocrinology 150:4999, 2009Nature 467: 963,  2010).

Hjärna och lärande

Ett närliggande tema är hur stimulering av olika sinnen förändrar hjärnan på sätt som har betydelse för lärande och undervisning. Den tyske forskaren Gerd Kempermann har visat att om man ska kunna införliva nya kunskaper i ett redan befintligt sammanhang av kunskap behöver man nybilda nervceller (PLoS ONE 4: e5464, 2009), och detta vet man sedan tidigare underlättas om olika sinnen stimuleras.  Många studier har visat att fysisk aktivitet förbättrar många olika kognitiva förmågor (Nature Rev Neurosci 9:58, 2008), däribland olika former av inlärning, något som rimligen har konsekvenser för synen på fysisk aktivitet i skolan. Intressanta i sammanhanget är då nyligen presenterade data (Kempermann, konferenspresentation Uppsala oktober 2011), som tyder på att fysisk aktivitet har mycket större betydelse nära i tiden före ett teoretiskt inlärningstillfälle, än i största allmänhet. (Så kanske en promenad eller språngmarsch några varv runt skolan i början av varje skoldag skulle vara viktigare än dagens välplanerade idrottslektioner?) Att tonårsflickor mognar snabbare än pojkar är väl känt. Nu har forskare utvecklat ett sätt att mäta graden av mognad i hjärnan genom att med magnetröntgen skatta mängden funktionella förbindelser mellan olika nätverk an nervceller, och sett att denna ”konnektivitet” under tonåren är påtagligt högre hos flickor än pojkar, som kommer i kapp först runt 20-årsåldern (Science 329:1358, 2010).. Kanske något att ta med i diskussionen om pojkarnas förmåga att klara dagens friare undervisning: Kan det vara så att flickor tidigare utvecklar de rent neurofysiologiska förutsättningarna för mer integrerande och fria undervisningsformer? Mycket forskning har lagts på att identifiera gener med betydelse för inlärning, och en rad djur som getts förändringar i sådana gener har visat sig klara olika minnes- och problemlösningstester bättre än sina normala kusiner. Detta har fått tidskriften Nature (561: 862, 2009) att fråga: Kan genmodifierade möss lära oss bli smartare?

Programmera om gener i hjärnan

Under byggnad

Ett hett område!

Runt om i världen uppmärksammas det framväxande forskningsområdet i skärningspunkten mellan hjärnforskning, kultur och hälsa. Nya vetenskapliga tidskrifter startar, t ex
Arts & Health och
Medical Humanities.

Samtidigt bildas nya forskningsinstitut som studerar olika aspekter av fältet. (Som så ofta ligger amerikanarna före oss europeér):
McMaster Institute for Music and Mind och Neuroarts lab i Hamilton, Ontario,
Institute for Music and Brain Science vid Harvard Medical School, Boston,
Brain and Creativity Institute vid University of South Califonia, Los Angeles och
The program in Narrative Medicine vid Columbia University, New York.

12 Kommentarer

 1. Annika Kristensson
  Skrivet maj 20, 2013 klockan 11:46 f m | Permalink

  Jag följer utvecklingen med kultur och terapi med spänning! Mitt arbetsfält är just detta. Jag är utbildad fysisk skådespelare och clown. Dessutom är jag också utbildad beteende-vetare, dramapedagog och Psykoterapeut (steg 1). Senaste åren har jag främst arbetat med MOOMS TEATERN. I höstas med förberedelse inför produktionen Gökboet. De professionella skådespelarna har alla något funktionshinder och trauma runt det (min funktion: pedagog/terapeut). I höst har jag ett samarbete med Clownronden på gång! Om det blir positivt väntar en period med Clowneri på olika demensboende för äldre. Heja denna utveckling m kultur och hälsa!!!!!

 2. Sandra MacLaine Silv
  Skrivet november 11, 2013 klockan 12:19 f m | Permalink

  Jag är biologi ö förskningen inom Parkinson sjukdom . Jag hålla med MOOMS TEATER och uppskattade resultat som ger balans samt dansa för Parkinson . Hur funkar vanlig hjärna? Och skadade hjärna? Frågade jag själva. Runt min erfarenhet testade jag detta metodologi ö kriativitet baserat inom studie och förskningen Som gove mig att vågar att tror på en ny metod. Hoppas att alla som är mer i ägen projekt gör samma arbete .

 3. Skrivet februari 19, 2014 klockan 5:37 e m | Permalink

  Referencement – Referencement Google – Referencement Gratuit –
  Referencement Naturel – Referencement Site –
  Referencement Internet – Agence Referencement – Referencement Site Internet – Referencement Google Gratuit – Referencer Son Site – Referencement Web
  - Google Referencement – Agence De Referencement – Annuaire Referencement – Referencement Site Web – Referencement
  Gratuit Sans Lien Retour – Logiciel Referencement – Logiciel
  De Referencement – Referencer Son Site Sur Google – Referencement Gratuit Google – Referencement Sur Google –
  Referencement Seo – Referencement Payant – Referencement Naturel Google – Referencement Automatique – Formation Referencement – Curul Referencement
  - Consultant Referencement – Expert Referencement –
  Referencement Gratuit Automatique – Referencement Newsgroup – Annuaire Referencement Gratuit – Referencement Annuaire – Referencement Site
  Google – Referencement Lyon – Audit Referencement – Annuaire De Referencement – Referencement De Site – Seo Referencement – Referencer Un Site
  - Specialiste Referencement – Referencement Automatique
  Gratuit – Devis Referencement – Referencement Site Gratuit – Referencement
  De Site Web – Referencement De Sites Internet – Referencement Marseille – Referencement Professionnel – Referencement WordPress – Referencement Blog – Outils Referencement –
  Referencement Lille – Referencement Sites Internet
  - Referencement Manuel – Referencement De Site Internet – Referencement Prestashop – Referencement
  Annecy – Referencement Pas Cher – Agence Referencement Naturel – Consultant En Referencement – Referencement Internet
  Google – Referencer Site – Referencement Sites – Referencement Maroc – Referencement Bing – Referencement Automatique Gratuit Sans Lien De
  Retour – Referencement Positionnement – Referencer Mon Site Sur Google – Referencer Un Site Sur
  Google – Blog Referencement – Referencement Paris
  - Referencement Sites Web – Referencement Site
  Sur Google – Referencement Grenoble – Societe Referencement
  - Referencement Des Sites – Referencement E-Commerce –
  Referencement Nice – Referencement Site Google Gratuit – Referencement Internet
  Gratuit – Referencement 74 – Referencement Site Web Google –
  Referencer Un Site Web – Referencements – Outil
  Referencement – Logiciel Referencement Google – Site De Referencement
  Gratuit – Referencement Site Web Gratuit – Referencement Google Site – Referencement De
  Sites – Test Referencement – Societe De Referencement – Agence Referencement Lyon – Referencement You Porn –
  Referencement Video – Referencement Immobilier – Referencer Mon
  Site – Formation Referencement Google – Forum Referencement – Logiciel Referencement Site –
  Logiciel Referencement Gratuit – Referencer Site Google – Comment Faire Referencement
  Naturel – WordPress Referencement – Referencement Montpellier – Outil De Referencement Gratuit
  - Logiciel De Referencement Automatique Gratuit – Referencement Toulouse – Experts Referencement – Referencer Site Gratuit –
  Referencement Site Gratuitement – Referencer Son Site Google – Annuaires Referencement – Referencement Bordeaux
  - Referencement De Mon Site – Referencement Auto – Referencement Automatique Google – Indexation Referencement – Referencement Automatique Annuaires – Logiciel De Referencement Gratuit – Site Referencement – Agence
  Referencement Paris – Service Referencement – Referencement
  Youporn Like – Referencement Adwords – Formation
  Referencement Naturel – Referencement Pro – Referencement Joomla – Referencement Haute Savoie – Logiciel Referencement Automatique – Referencement Internet
  Marseille – Tarif Referencement – Consultant Referencement
  Naturel – Agence Referencement Marseille – Referencer Sur Google
  - Referencement International – Logiciel Gratuit Referencement –
  Referencement Web Gratuit – Referencement Local – Referencement Gratuit Moteur De Recherche – Logiciel Referencement Professionnel
  - Service De Referencement Automatique – 1-Referencement – Logiciel Referencement Site Web
  - Prestataire Referencement – Referencement Payant Google
  - Referencement Site Internet Marseille – Referencement Annuaire Gratuit – Conseil Referencement – Referencement Gratuite – Referencer Annuaire – Annuaire Referencement Automatique
  - Referencement Automatique Moteurs – Referencer Son
  Blog – Referencement Site Immobilier – Suivi Referencement – Agence De Referencement Paris – Prix Referencement – Referencer
  Site Web – Analyse Referencement – Internet Referencement – Referencer Google – Referencement Youtube – Optimiser Referencement –
  Expert En Referencement – Referencer Son Site Gratuitement – Pack
  Referencement – Referencement N – Referencement Google Map – Site Internet Referencement – Referencement Nantes
  - Referencement Moteur De Recherche – Referencement Annuaires – Referencer Site Sur Google – Societe Referencement Internet –
  Comment Referencer Son Site – Site De Referencement – Referencement Naturel Marseille – Referencement Google Prix – Referencement Site E-Commerce – Devis Referencement
  Naturel – Net Referencement – Agence Referencement Lille – Comment Referencer Un Site – Referencement Commerce – Devis Referencement Site – Optimisation Referencement – Referencement France – Referencer Son Site Web – Google Referencement
  Site – Referencement Sur Mesure – Referencement D Un Site – Solution Referencement
  - Referencement Organique – Referencement Magento – Formation Referencement Paris – Referencer Site Internet – Guide Referencement – Referencement
  Tunisie – Referencement Efficace – Cout Referencement Google – Referencement
  Google Maps – Referencement Flash – Referencement Boutique – Referencement Google Adwords – Web Referencement
  - Referencement Alsace – Referencement Gratuit Annuaire – Agence Referencement Web – Site
  Referencement Newsgroup – Bien Referencer Son Site – Google Referencer Site – Referencement Site Web Marseille
  - Audit De Referencement – Referencement Rennes –
  Referencement Entreprise – Referencement Naturel Lyon – Se Referencer
  Sur Google – Referencement Site Internet Google – Referencement Site Joomla – Referencement Site Pro – Referencement Naturel Site Internet – Annuaire De Referencement Gratuit – Referencer Son Site Internet
  - Referencement Strasbourg – Ameliorer Referencement –
  Referencement Progressif – Formation Referencement Internet – Creation Site Internet Referencement – Agence Referencement Bordeaux – Referencement Mobile –
  Strategie Referencement – Referencement Hotel – Aide Referencement – Conseil En Referencement
  - Referencement Manuel Gratuit – Referencement Garanti – Referencement Naturel Gratuit – Meilleur Referencement – Formation Referencement Marseille – Comment
  Referencement Google – Referencement Formation – Newsgroup Referencement –
  Referencement Logiciel – Referencer Mon Site Gratuitement –
  Webmarketing Et Referencement – Audit Referencement Gratuit – Tarifs Referencement
  - Outil De Referencement – Position Referencement – Referencement Facile – Referencement Astuces – Referencement Naturel Seo – Referencement Site Flash – Prestashop Referencement
  - Referencement Rapide – Annuaire De Referencement Gratuit Sans Lien De Retour – Suivi De Referencement – Tarif Referencement Naturel – Referencement Du Pro – Consultant
  En Referencement Naturel – Referencement Google Payant
  - Test Referencement Site – Agence De Referencement Lyon – Technique Referencement – Referencement Mots
  Cles – Referencer Un Site Internet – Tarifs Referencement Positionnement – Referencement Site Marchand –
  Referencer Blog – Cout Referencement – Referencement Boutique En Ligne – Referencement En Anglais – Referencement Naturelle – Annuaire
  Gratuit Referencement – Test De Referencement – Test Referencement Google – Agence Referencement Seo – Referencement Durable – Joomla Referencement – Agence Referencement Site Internet – Referencement Site Professionnel
  - Referencement 1ere Page Google – Formation Referencement Lyon – Referencement Tarif – Referencement Web Niort – Referencement Site Internet Gratuit – Conseils Referencement – Positionnement Referencement
  - Comment Referencer Son Site Sur Google – Prix Referencement Google – Comment Bien Referencer Son Site – Bing Referencement – Optimiser Son Referencement
  - Site De Referencement Newsgroup – Referencer Un Blog – Referencement Pme – Prix Referencement
  Internet – Tuto Referencement – Referencement Newsgroup Francais – Referencement Publicitaire – Partenaire Referencement
  - Referencement Web Poitou Charentes – Formation Au Referencement – Meilleur Annuaire Referencement – Referencement Blog Gratuit – Meta Referencement – Referencement Europe – Referencement Nord
  - Audit Referencement Naturel – Referencement Devis –
  Referencement Professionnel Manuel – Referencement Sur Bing – Site Web
  Referencement – WordPress Referencement Google – Referencement Multilingue – Seo Referencement Naturel – Referencement OVH – Formation Referencement Web
  - Referencement Site Internet Sur Google – Referencement Gratuit
  Automatique Sans Lien De Retour – Referencement Campagne Adwords – Expert Referencement Naturel – Societe De Referencement Naturel
  - Logiciel Suivi Referencement – Augmenter Son Referencement – Optimisation Referencement Site – Referencement
  Sem – Tutoriel Referencement – Centrale De Referencement – Visibilite Referencement – Tarif Referencement Google
  - Referencement Naturel Paris – Formations Referencement – Emploi Referencement – Site Referencement Google –
  Referencer Votre Site – Referencement Moteur Recherche – Offre Referencement – Tuto Referencement Google – Referencement Premiere Page Google – Referencement Naturel Site – Definition Referencement – Professionnel Referencement – Formation Referencement Site
  - Conseil Referencement Naturel – Position Referencement Google – Referencement Blog WordPress – Ameliorer Son Referencement
  - Referencement Restaurant – Coaching Referencement – Referencement Site Internet
  Paris – Referencement Gratuit Sans Lien – Referencement Optimisation – Astuce Referencement – Referencement Dijon – Referencement Drupal
  - Referencement Francophone – Referencement Page – Referencement
  Entreprise Gratuit – Sites Referencement – Agence Referencement Montpellier – Annuaire De Referencement De Site Gratuit
  - Referencement Site Maroc – Formation Referencement Naturel Paris – Outil Suivi Referencement –
  Referencement Outils – Etre Referencer Sur Google – Referencement
  Net – Tarif Referencement Site Internet – Formation Referencement
  Site Internet – Referencement Gratuit Sans Pub – Referencement
  Netlinking – Referencement Adulte – Referencement Yahoo Gratuit –
  Formation En Referencement – Veille Referencement – Referencement Free
  - Offre De Referencement – Referencement De Site Gratuit – Agence Referencement Tunisie – Tester Referencement –
  Societe De Referencement Internet – Referencement Html
  - Referencement Google Tarif – Referencement Tourisme – Bon Referencement
  - Referencement Gratuit Site Internet – Dmoz Referencement – Referencement Blogger – Annuaire Referencement Site – Referencement Chambery –
  Referencement Bing Gratuit – Referencement D Un Site Internet – Referencement Site Web Sur Google – Logiciel De Referencement Automatique – Se Referencer – Positionnement Referencement Google – Specialiste Referencement
  Naturel – Devis Referencement Google – Strategie De Referencement – Optimisation Referencement Google – Blog Referencement
  Naturel – Referencement TPE – Referencement Gratuit Sans Lien Retour Automatique – Freelance Referencement – Outils De Referencement –
  Referencement Prix – Referencer Un Site Google – Referencement Gratuit Moteurs De
  Recherche – Referencement Newsgroups – Webmaster Referencement – Referencer Mon Blog – Referencement Anglais – Referencer Dans
  Les Moteurs – Referencement Suisse – Agence Referencement
  Toulouse – Audit Gratuit Referencement – Marketing Referencement – Bien Referencer Son Site Gratuitement – Referencement Sans Lien
  Retour Gratuit – Campagne Referencement
  - Referencement Madagascar – Referencement Sur Le Web – Annuaires De
  Referencement Gratuit – Sites De Referencement – Prestation Referencement – Referencement Definition –
  Centrale Referencement – Referencement Google Gratuit Site
  - Referencement Internet Professionnel – Livre Referencement – Referencement Discount – Referencement Moteurs Recherche – Comment Referencer Un Site Sur Google – Referencement Camping – Referencement Niort
  - Referencement Belgique – Referencer Son Site Sur Google Gratuitement
  - Analyse Site Referencement – Google Site Referencement
  - Free Referencement – Referencement Manuel Google –
  Expert En Referencement Naturel – Referencement Gratuit Internet – Referencement
  Naturel Web – Referencement Site Porno – Societe Referencement Google – Entreprise Referencement – Mot
  Cle Referencement – Referencer Son Site Dans Google – Referencement Au Resultat – Referencement Nimes – Referencement D Un Site Web
  - Devis De Referencement – Referencement Blogs – Referencement Blog Google – Un Bon Referencement –
  Referencement Internet Lyon – Outil Referencement Google – Faire Referencer Son Site – Referencer Site Joomla – Contrat
  De Referencement – Optimiser Referencement Naturel – Referencement Freelance – Specialiste Du
  Referencement Naturel – Comparatif Referencement – Hebergement
  Et Referencement – Referencement Et Positionnement – Referencement Fournisseur – Referencement Moteurs – Affiliation Referencement – Devis Referencement Site Web – Logiciel Referencement Naturel – Referencement Web 2.0 – Se Referencer Sur Google Map – Referencement Meta –
  Referencement Mot Cle – Agence Referencement Nantes – Web
  Marketing Referencement – Referencer Site Web Google – Solutions Referencement – Ou
  Referencer Son Site – Top Referencement – Supprimer
  Referencement Google – Referencement Gratuit Blog – Stage Referencement
  - Technique De Referencement – Expertise Referencement – OVH Referencement – Referencement Webmaster – Referencement Web Acappella – Referencement Geneve – Referencement Commercial
  - Referencement PDF – Referencement Moteurs De Recherche – Top Annuaire Referencement – Referencement Webradio – Campagne Referencement Naturel – Tester Referencement Site – Referencement Restaurant Gratuit – Referencement
  Referencement – Referencement Voila – Referencement De
  Site Sur Google – Referencement Algerie – Referencement Chez Google – Astuces Referencement – Annuaires De Referencement – Referencement Marketing – Packs Referencement – Referencement Allopass – Audit Conseil Referencement – Referencement Premiere
  Page – Reussir Son Referencement Web – Referencer Gratuit – Referencement Nom De
  Domaine – Reussir Son Referencement – Referencement
  Annuaire Gratuit Automatique – Referencement Dmoz – Referencement Site Internet France – Referencement Naturel
  Tunisie – Referencement Reseaux Sociaux – Referencement Gratuit Google Site – Referencement Pour
  Les Nuls – Referencement Gratuits – Comment Referencer Son Site Internet – Google
  Map Referencement – Referencement Google Image –
  Referencement Analyse – Faire Referencer Son Site Internet – Formation En Referencement Web – Referencement Professionel –
  Referencement Url – Comment Etre Bien Referencer Sur Google – Referencement MSN – Cours Referencement – Augmenter Referencement – Meilleur
  Referencement Google – Referencement Ethique – Techniques De Referencement – Referencement
  Payant Adwords – Referencement Googl – Solution De Referencement
  - Outil Referencement Naturel – Referencement Luxembourg – Referencer Web – Referencement Google Maps Gratuit – Comment Etre Referencer Sur Google – Liste Annuaire Referencement – Se Faire Referencer –
  Referencer Son Restaurant – RSS Referencement – Service De Referencement – Referencement Test
  - Referencer Un Site Gratuitement – Referencement Web Tuto –
  Referencement Google Site Internet – Annuaires Referencement Gratuit Sans Lien Retour –
  Comment Referencer Un Site Internet – Position Google Referencement
  - Logiciel Referencement Mac – Adwords Referencement Naturel – Referencement Offshore – Referencer Gratuitement Son Site – Gold Referencement – Comment Referencer Son Site Gratuitement
  - Referencement Produit – Tarifs Referencement Web – Referencement Radio – Referencement
  Sur Google Map – Referencement Moteur – Referencement Blogspot – Specialiste Du Referencement – Test Referencement Site Web – Referencement Pas
  Chere – Referencement De Blog – Referencement Google
  Sitemap – Referencement Sans Lien De Retour – Annuaire Referencement Naturel – Referencement Site Gratuit
  Google – Annuaire Referencement Gratuit Automatique Sans Lien
  Retour – Referencement Naturel Et Payant – Referencement Web
  Maroc – Referencement Et Positionnement Internet – Referencement Efficace Gratuit
  - Referencement Web Formation – Site De Referencement Gratuit Sans Lien De Retour – Agence De Referencement Montpellier – Referencement Site Gratuit Sans Lien Retour – Referencement
  Twitter – Referencement Naturel Definition – Comment
  Se Referencer Sur Google Gratuitement – Meilleur Referencement Gratuit – Test
  De Referencement Et Positionnement De Site Internet – Plateforme
  Referencement – Annuaire Referencement Automatique Gratuit
  - Comment Referencer Mon Site Sur Google – Formation En Referencement Internet – Outil
  De Referencement Google – Referencement Des You Porn Like – Referencement
  Auto Entrepreneur

 4. Skrivet mars 2, 2014 klockan 6:50 e m | Permalink

  hi!,I love your writing very so much! percentage we be in
  contact more approximately your post on AOL? I require a specialist
  on this space to solve my problem. May be that is you!
  Looking forward to peer you.

 5. Skrivet mars 5, 2014 klockan 1:06 f m | Permalink

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent.
  I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of
  to keep it wise. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a great website.

 6. Skrivet mars 11, 2014 klockan 4:57 e m | Permalink

  When someone writes an article he/she keeps the idea of a user in his/her mind that
  how a user can know it. So that’s why this post is great.
  Thanks!

 7. Skrivet mars 18, 2014 klockan 2:50 e m | Permalink

  Welcome to SoftSpire, a data recovery & data conversion software development
  company that creates cost-effective software & solutions based on technical expertise of about 300 technical experts in
  staff.
  SoftSpire provides many data recovery software & services for every data
  recovery requirements.

 8. Skrivet mars 19, 2014 klockan 2:57 e m | Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging
  links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog
  by the way!

 9. Skrivet april 15, 2014 klockan 4:11 f m | Permalink

  Superb website you have here but I was curious if you knew of
  any discussion boards that cover the same topics talked about
  here? I’d really like to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

 10. Skrivet april 18, 2014 klockan 10:44 e m | Permalink

  When I originally commented I clicked the ”Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

 11. Skrivet april 22, 2014 klockan 4:24 f m | Permalink

  What i don’t realize is actually how you’re now not really much more well-appreciated than you
  might be right now. You are very intelligent. You realize therefore considerably in the case of this subject, produced me
  for my part believe it from so many varied angles.
  Its like women and men aren’t interested unless it is one thing to accomplish with Girl gaga!

  Your own stuffs nice. Always deal with it up!

 12. Skrivet april 23, 2014 klockan 5:19 f m | Permalink

  What’s ?p to all, it’s genuinely a fastidious
  f?r m? to pay a quick visit t?is web pag?, it co?tains helpful Inf?rmation.

  Feel free t? surf t? my website: film indonesia

En trackback

Skriv en kommentar

Din epostadress delas eller publiceras aldrig Obligatoriska fält är markerade med *

*
*

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>