Mitt yrkesliv

Mitt yrkesliv

Redan under gymnasieåren fascinerades jag av den moderna biotekniken och de etiska och samhälleliga frågor denna reste. Och skrämdes av den kunskaps- och förtroendeklyfta mellan forskare och andra människor som växte sig allt djupare kring dessa frågor. Jag ville ägna mitt yrkesliv åt att på något sätt vara med och överbrygga dessa klyftor. Vägen dit blev krokig men mycket rolig.

Jag läste kemi och biologi vid Uppsala universitet, och flyttade sedan till Umeå. Där började jag forska i immunologi för professor Erik Lundgren. Jag studerade hur mänskliga B-lymfocyter reglerar sin bindning till andra celler medan de aktiveras, något som ledde till en lic-avhandling och tre vetenskapliga artiklar i refereegranskade internationella tidskrifter med måttlig impact.

Tiden som forskarstudent övertygade mig om att min håg snarare låg åt att följa utvecklingen i forskningen, sammanfatta, syntetisera och undervisa än att själv göra experiment. Under de fyra år som följde arbetade jag därför vid Hälsohögskolan i Umeå, där jag byggde upp, strukturerade om och utvidgade undervisningen i molekylärbiologi och immunologi.

Eftersom det saknades vettiga läroböcker för kortare universitetskurser i bägge dessa ämnen passade jag på att skriva sådana. Först samarbetade jag med min tidigare lärare i immunologi i Uppsala, professor Jan Andersson, om att skriva ”Grundläggande Immunologi”. Den har nu i över tio år använts på en rad högskolekurser, bland annat många av landets läkarutbildningar. Därefter skrev jag på egen hand boken ”Molekylärbiologi”, som på motsvarande sätt används på kortare kurser i detta ämne, bland annat på lärarutbildningarna. Bägge dessa böcker har uppdaterats och getts ut i nya upplagor med ungefär fyra års mellanrum. Tack vare detta har jag regelbundet tvingats att brett läsa in mig på utvecklingen i mina ämnen.

Under mitt sista år på Hälsohögskolan genomförde jag ett par lördagsseminarier för gymnasielärare om genteknik och immunologi. Detta fick upp mina ögon för det enorma behovet av mer kunskap kring ny biologi hos de lärare, som ska ge de uppväxande generationerna den kunskap de behöver för att kunna ta ställning till genteknikens frågor.

Strax innan min son föddes flyttade vi 1997 till Uppsala, där jag till en början var pappaledig ett år. Därefter försörjde jag mig som egen företagare med att ordna kurser om olika aspekter av den nya biologin för högstadie- och gymnasielärare i Mellansverige. Kurserna blev mycket omtyckta, men skolorna hade så lite pengar till fortbildning att det var omöjligt att leva på dem. För att fylla ut kassan undervisade jag därför parallellt i biologi och naturkunskap vid Katedralskolan i Uppsala.

Efter några års slit på detta sätt fick jag år 2001 erbjudande att arbeta vid Ingenjörsvetenskapsakademin med att skriva en bredvidläsningsbok för gymnasiet om genteknik. Resultatet blev en tegelröd bok ”Genteknik, stamceller och kloning”, som skolorna hösten 2002 kunde få i klassuppsättning för enbart distributionskostnaden. Intresset för boken överträffade alla förväntningar, mer än hälften av landets skolor beställde boken och den tryckta upplagan tog omedelbart slut. Medan boken redigerades och trycktes skrev jag dessutom om materialet till en organiskt disponerad webbsida, Genteknik.nu.

Därefter fick jag i januari 2003 arbete på Vetenskapsrådet för att delta i den arbetsgrupp som skapade webbsajten Nya biologin, en folkbildningssajt om vad modern bioteknik betyder för jordbruk, medicin och industri. Som dessutom innehåller fylliga populära presentation av teknikerna och delar av de bakomliggande vetenskaperna. Där har jag arbetat med disposition och textproduktion, lärt mig rita underlag för animationer och rest runt i landet och fortbildat lärare kring sajtens innehåll. Jag fortsatte sedan arbeta där ytterligare några år med att utveckla undervisningsmaterial för skolor om modern genforskning, fortbilda lärare och redigera (den nu nedlagda) webbtjänsten Nya biologin för lärare.

Under 2007 började jag för gentekniknämndens räkning bevaka genteknikens utveckling och delta i författandet av deras årliga rapport. Idag frilansar jag som egen företagare och kompletterar detta arbete med olika skriv- och föreläsningsuppdrag.

Parallellt med denna sysselsättning har jag tidvis varit mycket engagerad i politiska och andra ideella organisationer. Jag var under två år studieledare i Uppsala läns SSU-distrikt, som på den tiden arrangerade ett tjugotal veckoslutskurser per år. Jag var kassör i Föreningen Ungdomens Hus i Uppsala under de år verksamheten byggdes upp. Jag var under ett år kassör och sanerade ekonomin i Socialdemokratiska studentförbundet. Jag har bland annat anförtrotts ordinarie plats i kommunfullmäktige i Uppsala, uppdrag som nämndeman i Umeå tingsrätt och posten som talman för Umeå studentkårs fullmäktige.