Vetenskapsskribent

Jag skriver om vetenskap


Jag läser vetenskaplig litteratur och översiktsartiklar, intervjuar forskare och skriver texter som tar forskningen på allvar, men samtidigt ska vara lätta att förstå. Bland annat har jag skrivit:

Böcker:

Insikt Biologi 1 och 2. Ett läromedel för gymnasiet i biologi, som jag skrivit tillsammans med Lena Brynhildsen och Magnus Ehinger. Försöker förklara, inte bara korvstoppa. Och visar på frågor där vi ännu inte vet svaret!  (Natur och Kultur, del 1 2011, del 2 2012). Läs mer om boken här.

 

Varför blir man sjuk? För gymnasister, lärare och andra intresserade om vad som sker på cellers och molekylers nivå vid en rad olika sjukdomar. Ger samtidigt en sammanhängande bild av kroppens försvarssystem. (Studentlitteratur, 2007). Läs mer om boken här.

 

Genteknik, kloning och stamceller: För gymnasieelever och alla andra om vad genteknik, kloning och stamceller är, hur teknikerna går till och vilka samhälleliga och etiska frågor de reser. (Vetenskapsrådet, 2004). Kan laddas ner från nätet eller beställas från Vetenskapsrådets nätbokhandel härifrån.

 

Molekylärbiologi: En genomgång av modern molekylärbiologi och genteknik för kortare högskolekurser. Har lärt många årskullar läkarstudenter grunderna i ämnet. (Studentlitteratur 1997, 2001, 2003 och 2010.) Läs mer om boken här.

 

Grundläggande immunologi: En lärobok för kortare högskolekurser om immunförsvaret. Har gett många läkarstudenter deras bild av ämnet. Jag skrev boken tillsammans med Jan Andersson omedelbart efter att ha lic:at i ämnet. (Studentlitteratur 1995, 1998 och 2004.) Läs mer om boken här.

 

Webbsidor

Den kulturella hjärnan: En sida vid Karolinska Institutet om hur kultur och andra miljöfaktorer påverkar vår hjärna, och vad det har för resultat för hälsa, välbefinnande och lärande. Jag bevakade forskningen, skrev det mesta av texterna och redigerade sidan till årsskiftet 2015/16. Sidan finns här!

 

Nya biologin: Beskrivningar och animationer om vad moderna biotekniker betyder för jordbruk, medicin och industri. Samt animationer om hur arvsanlag och immunförsvar fungerar. Jag har skrivit och skissat bilder och animationer till jordbruk,  industri och det mesta av metoder och basfakta. Sajten gjordes slutade uppdateras 2006 och  finns här!

Rapporter

Få kroppen att laga sig själv. En presentation av stamcellsforskningens läge, och elva svenska forskningsprojekt kring stamceller och regenerativ medicin. (AFA Försäkring 2011)

 

 

Genteknikens utveckling:  För gentekniknämnden bevakade jag mellan 2007 och 2010 genteknikens utveckling undantaget växtgenteknik, och skrev tillsammans med nämndens kanslichef en årlig rapport till regering och allmänhet. Ladda ner rapporterna från åren 2010, 2009, 2008 och 2007, eller hämta dem på Gentekniknämndens hemsida (här).

Konferensrapporter

Jag tycker om att lyssna på vetenskapliga och populärvetenskapliga konferenser, och skriva dokumentationer som ska vara möjliga för alla med lite intresse för saken att begripa. Bland annat har jag skrivit:

Stem Cells Update 2011: En populärvetenskaplig rapport från en vetenskaplig konferens om stamcellsforskningens fronter arrangerad av Vetenskapsrådet i Uppsala i oktober 2011.

Genetisk integritet och mass-sekvensering av människors hela genom:Populärvetenskaplig rapport från en HUGO-konferens i Geneve 1-3 nov 2009, interfolierad med enstaka referat av vetenskapliga artiklar.

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv Populärvetenskaplig rapport från ”Culture and Brain Health”-initiativets andra vetenskapliga möte på Säröhus 24 september 2009.

Fetma – arv, miljö och samhälle: Rapport från Gentekniknämndens populärvetenskapliga konferensen  i Riksdagshuset i oktober 2008.

Kompendier och sammanställningar

Molekylärbiologins historia: En liten skrift om hur den moderna molekylärbiologin växte fram och utvecklats:  Ämnets rötter i genetik, biokemi och strukturkemi, samt fysikernas svårfångade roll vid dess uppkomst. De upptäckter som åstadkom ett nytt paradigm. En snabbskiss av de huvudsakliga utvecklingslinjerna därefter. (2008)

Genteknikens svåra frågor: Översikt och diskussion kring viktiga samhälleliga och etiska frågor, som gentekniken reser. Skapad på denna webbplats. (2012)

Tio frågor om kloning: En översiktstext om kloning, ursprungligen skriven för Forskning.se. Sedan uppdaterad. (2017)

Från delar till helheter:Den nya bild av arvsmassan och de levande organismerna som växer fram från genomprojekten: Våra uppsättningar proteiner, gener och DNA-molekyler. Skillnader mellan individer, arter och kungadömen. Lärdomar för evolutionen. Skriven för gymnasielärare och specielintresserade elever.  (2008)

Jag läser vetenskaplig litteratur och översikter, intervjuar forskare och skriver texter som tar forskningen på allvar, men samtidigt ska vara lätta att förstå. Några exempel på sådant jag skrivit finns här: