Hjärnan och lärandet

Motivation, tillit och beslut

– i klassrummet och i hjärnan

Lärarfortbildning i coronatid: En halv fortbildningsdag online för ert lärarkollegium om vad modern neurobiologi har att säga om motivation, tillit och beslutsfattande. Vad det betyder för lärande, och för att motivera både hög- och lågpresterande elever. Och diskussioner om hur just ni kan använda den kunskapen. Inga quick fix, men redskap för att fatta informerade beslut. Läs mer här!

Modern hjärnforskning ger ett antal lärdomar, som kan vara till nytta för lärare i olika ämnen med skilda elevgrupper. Jag kommer gärna till skolor och pratar om detta – i några timmar, en halvdag eller en hel dag. Med bikupor och diskussioner om hur kunskaperna kan tillämpas i det praktiska skolarbetet. För jag ger inga förenklade “quick fix”, utan kunskap som kan hjälpa lärare, skolledning och annan personal att göra informerade val.

Motivation och tillit: En genomgång av de emotionella system som reglerar vår motivation och vår benägenhet att lita på våra medmänniskor. Hur dessa system samverkar med förnuft då vi fattar beslut. Vad den kunskapen kan betyda för olika strategier i klassrummet, både för att stimulera begåvade och motiverade elever att spänna bågen ytterligare, och för att hjälpa elever med svag motivation att finna skäl att över huvud taget komma till lektionssalen, börja lyssna och öppna läroboken.

Minne och lärande: Vad som händer inne i hjärnan när minnen formas och lärande sker, och det man lärt sig övergår från kort- till långtissminne. Vad det har att säga kring omständigheter som stödjer respektive försvårar inlärning. Och vad detta har för betydelse för diskussionen kring fakta kontra sammanhang, för berättelsers betydelse för lärande och lärandets beroende av ens känslotillstånd – varför lärande försvåras eller omöjliggörs av rädsla och stress, men stöds av glädje och tillförsikt.

Berättandets neurobiologi: Hur en lyssnares och läsares hjärna tar emot och reagerar på en berättelse eller förklaring. Varför “less is more” i beskrivningar, och man vinner på att använda fler sinnen än syn, särskilt lukt. Varför känslor och abstrakta fenomen vinner på att gestaltas istället för att anges/beskrivas. (Dvs, varför Sapfos fragment 31 griper oss så starkt) Hur olika känslomässiga system i kroppen samverkar i vår reaktion på en dramaturgisk båge i en berättelse. En diskussion om vardagliga klassrumssituationer där denna kunskap kan vara till nytta.

För hela lärarkollegier på olika stadier.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Har skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningar för lärare och lika många andra föreläsningar för olika publiker. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Röster om Henrik

– Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Henrik har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt. Han har mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter och man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet

 

– När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

– Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband för oss lekmän så att vi kände att vi förstod. En effekt av Henrik föreläsning är vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer kunde tro innan. /Joachim Morath, VD Feelgood