Curriculum vitae, med publikationslista (2020-01-10)

Jag, Henrik Brändén, är född 1965 och bor i Uppsala.

Utbildning

Grundskoleexamen Gottsundaskolan, Uppsala, 1981
Gymnasieexamen, N-linjen, Katedralskolan, Uppsala, 1984
Studier i kemi och biologi vid Uppsala Universitet 1985-89
Forskarstudier i immunologi, Umeå Universitet 1989-92, avslutad med lic-avhandling.
Studier i ryska vid Umeå och Uppsala universitet 1994-97

Sysselsättning

Forskarstuderande, Cell och molekylärbiologi, Umeå universitet, 1989-92.
Högskolelärare, Biomedicinska analytikerprogrammet, Hälsohögskolan i Umeå, 1993-97.
Pappaledig hösten 1997-98.
Frilansande 1998-2001
Projektledare (halvtid) , Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 2001-02
Läsare (halvtid), Karolinska Institutet 2002-03
Skribent, Vetenskapsrådet 2003-04
Projektledare, Vetenskapsrådet 2005-07
Frilansande 2008-

Uppdrag

Nationalkommittén för biologi 2012-2018
Kulturrådets grupp för litteraturstöd till fackböcker 2014-17

Egen forskning

Forskarstudent vid Umeå Universitet 1990-92 under professor Erik Lundgrens handledning. Projektet handlade om uttryck av adhesionsproteiner på ytan av primära mänskliga B-lymfocyter då dessa aktiveras, och resulterade i tre artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter.

Undervisning

Deltog i sedvanlig omfattning i undervisning under tiden som doktorand.

Arbetade sedan från 1993-1997 som högskolelärare vid Hälsohögskolan i Umeå, där jag undervisade biomedicinska analytiker i molekylärbiologi och immunologi.

Undervisade 1997-2000 i biologi och naturkunskap vid Katedralskolan i Uppsala på kurserna Naturkunskap A och B, Biologi B samt de lokala kurserna Immunologi och Biologisk mångfald.

Har gästföreläst i immunologi, molekylärbiologi och didaktik kring molekylärbiologiska frågor vid bl a Stockholms universitet, Linköpings Universitet och Karlstads universitet.

Läromedel

Skrev tillsammans med professor Jan Andersson (Uppsala, Basel) en svenskspråkig lärobok i immunologi (1994), och sedan på egen hand en lärobok i molekylärbiologi (1997). Bägge böckerna gavs ut av Studentlitteratur, och uppdaterades många år regelbundet. De har använts på utbildningar av bland annat läkare, lärare, apotekare och biomedicinska analytiker.

Skrivit boken Genteknik, kloning och stamceller (IVA 2002, VR 2004) om vad som kan göras med dessa tekniker, och om de frågor de reser. Boken var i första hand avsedd som bredvidläsningsbok för gymnasiet, men har också haft stor betydelse för att ge lärarkåren moderna kunskaper om teknikerna, och nått en bred allmänhet utanför utbildningssystemen.

Författat en bredvidläsningsbok för gymnasiet Sjukdomars uppkomst (Studentlitteratur 2007) som skildrar vad som händer på cellers och molekylers vid olika sjukdomar.

Tillsammans med Lena Brynhildsen och Magnus Ehinger skrivit ett gymnasieläromedel i biologi, (Insikt Biologi, Natur och Kultur, del 1 år 2011, del 2 år 2012).

Lärarfortbildning

Från 1997 har jag hållit över hundra fortbildningsdagar/kvällar för lärare på gymnasiet och grundskolans högre klasser, tidvis som egen företagare och tidvis inom ramen för anställningar vid Hälsohögskolan i Umeå, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Vetenskapsrådet. Kurserna har handlat om hur modern genforskning och bioteknik revolutionerat vårt kunnande inom en rad områden, och hur de reser ett antal svåra etiska frågor. Och under senare år även om modern hjärnforskning. Bland rubrikerna finns:

 • Genteknikens svåra frågor
 • Könsprägling och sexualitet
 • Barndomstraumans och epigenetik
 • Stamceller och kloning
 • Bioinformatik i klassrummet
 • Vad molekylärbiologin har att säga om evolution, differentiering, minne och flugsnappares äktenskapliga trohet
 • Sjukdomar på cell- och molekylnivå: infektioner, försvar,allergier, cancer mm
 • Modern biologi och humaniora: arv och miljö, genarkeologi, sjukdomar i historien mm

Populärvetenskapligt skrivande

Tillsammans med min pappa Carl-Ivar Brändén skrev jag under min doktorandtid boken Livets Molekyler (A&W 1992) i Forskningsrådsnämndens bokserie ”Forskningens frontlinjer” om den tredimensionella strukturer hos proteiner och DNA.

Boken Genteknik, kloning och stamceller (IVA 2002, VR 2004) var på samma gång en populärvetenskaplig skrift och en bredvidläsningsbok för gymnasiet. Boken omvandlade jag år 2003 till webbsidan genteknik.nu, som snabbt blev Googles förstaträff i Sverige på sökordet “genteknik”.

Vidare har jag för Vetenskapsrådet skrivit text, designat flödet i animationer och ritat till webbsajten Nya biologin (i delarna om jordbruk, industri och teknikernas grunder).

Under åren 2007-2010 bevakade jag för Gentekniknämndens räkning den vetenskapliga utvecklingen kring genteknik (både i forskning och praktiska tillämpningar, dock undantaget växter), och skrev huvuddelarna av nämndens årliga forskningssammanställningar om genteknikens utveckling.

Från 2012 till 2015 skrev jag om vad modern neurovetenskaplig forskning har att säga om kulturens betydelse för hälsan vid projektet “Den stimulerade hjärnan” på Karolinska Institutet.

Den erfarenheten var viktig för att sedan kunna ägna mycket av min tid åt att skriva den populärvetnskapliga boken Själens biologi och vår fria vilja, (Celanders förlag, april 2020) om hur modern neurobiologisk forskning kastar ljus över allt fler av de fenomen och egenskaper vi brukar kalla själsliga.

Därtill har jag:

 •  skrivit populärvetenskapliga rapporter från konferenser, bland annat från Gentekniknämndens konferens Fetma och gener 2008, Kultur och Hälsas konferens Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv 2009 och Vetenskapsrådets konferens Stem Cells Update 2011.
 • engagerats för att skriva programblad/kataloger till vetenskapsteatrar och utställningar och Vetenskapsteater, bland annat till utställningen Livets tråd på Sergels torg (Spelplan Stockholm, 2002), vetenskapsteatern Cellsamma historier (Uppsala stadsteater 2005) samt vetenskapsteatern Vi får aldrig glömma (Teater Giljotin 2013)
 • skrivit en broschyr som presenterar elva forskargrupper i en större satsning på stamcellsforskning  (Få kroppen att laga sig själv, AFA-försäkring 2011) och en broschyr om forskning kring utmattningssyndrom (AFA-försäkring, utgivning fördröjd).

Populärvetenskapligt föreläsande

Från 1997 har jag föreläst bortåt hundra gånger för elever på gymnasiet och grundskolans högre klasser om modern bioteknik. biomedicin och hjärnforskning, främst om genteknikens framsteg och de etiska frågor dessa reser.

Har åtskilliga tiotal gånger föreläst om liknande ämnen för andra publiker, på företag, bibliotek, museer, Bok och Bibliotek, Vetenskapsfestivalen, förlagsarrangemang och olika organisationer (bl a patientföreningar, ärkestiftet, PRO och Senioruniversitetet).

Vetenskapsteater

Då vetenskapsteatern ”Cellsamma historier” gavs ett format som kunde turnera på skolor fungerade jag som bollplank åt dramatiker och skådespelare, och jag har ett antal gånger sedan 2007 agerat ”expert” under den föreställning som blev resultatet.

Då dramatikern Mattias Knave bearbetade Huxleys “Du nya sköna värld” efter modern genetisk och reproduktionsbiologisk forskning och satte upp pjäsen på teater Giljotin våren 2013 fungerade jag som sakkunnig och bollplank, och skapade ett material för lärare, elever och andra intresserade att arbeta vidare med efter föreställningen.

Rollspel, sagor mm

För att hjälpa fler unga bli intresserade av ämnena och fundera över de etiska frågor gentekniken reser har jag arbetat med en rad projekt för att utveckla pedagogik kring den nya biologin:

 • Mellan 2004 och 2008 genomförde och utvecklade jag en rad värderingsövningar om de etiska frågor gentekniken reser med niondeklasser inom ramen för projektet Unga Spekulerar, främst i Stockholm, Luleå och Borlänge.
 • Tillsammans med Nobelmuseet utvecklades jag hösten 2007 dessa till ett rollspel, som museet sedan använt i sin skolverksamhet, och som fritt kan laddas ner från internet.
 • Jag har skrivit en handfull ”vetenskapliga sagor” om fotosyntes och om vad som sker på cellers och molekylers nivå vid olika sjukdomar. Dessa har jag sedan 2004 läst för ett tiotal barngrupper varje år under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, samt på en rad andra skol- och förskolebesök. Jag har två gånger föreläst om dessa sagor för lärarstudenter i Karlstad (som sedan använt sagorna under praktik) och hållit ett seminarium vid NO-biennalen i Stockholm 2006.
 • Jag har utvecklat övningar i bioinformatik, där elever via internet surfar i människans genom, hämtar och analyserar DNA-sekvenser, bygger släktträd och vrider på proteinstrukturer för att lösa olika problem och besvara olika frågor.

Föreläst om populärvetenskap och pedagogisk utveckling

Lett en utbildningsdag med museipedagoger på Tekniska museet, Stockholm januari 2007 kring ”Rollspel om genteknik”.

Föreläst och lett gruppövningar om att skriva populär naturvetenskap på en forskningsutbildningskurs vid centrum för naturvetenskapens pedagogik och didaktik, Campus Norrköping, 2007.

Föreläst om rollspel runt etiska frågor kring genteknik för lärare och lärarstudenter i Växjö hösten 2008.

Deltagit som expert/inspiratör vid planeringsdag om framtida arbete runt bioteknik vid science centret Navet i Borås, hösten 2008.

Därtill hållit ett  föredrag om skillnader och likheter mellan vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande på Campus Norrköping 2010.

Föreläst om undervisning runt etiska frågor kring genteknik på Karlstad universitet våren 2012.

Samhällsengagemang

Jag har periodvis varit mycket engagerad i politik och andra organisationer

 • Studieledare i Uppsala läns SSU-distrikt 1986-87. Vice ordförande 1988.
 • Kassör för Föreningen Ungdomens hus i Uppsala i två omgångar om sammanlagt 3 år mellan 1984 och 1988.
 • Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala 1988- 89. (Avsade mig uppdraget då jag lämnade staden för forskning i Umeå.)
 • Förbundskassör i Socialdemokratiska studentförbundet 1991/92. Jämställdhetsansvarig och VU-ledamot 1992/93.
 • Nämndeman vid Umeå tingsrätt 1991-94
 • Talman i Umeå studentkårs fullmäktige i två perioder om sammanlagt fyra år mellan 1992 och 1997.
 • Revisor för Umeå Filmfestival och Filmstudion i Umeå 1994-97
 • Ordinarie ledamot i styrelsen för AB Uppsalabuss 1999-2003
 • Styrelseledamot (sekreterare) i Svenska Föreningen för Vetenskapsjournalistik 2010-12
 • Sekreterare i Piratpartiets styrelse 2011-13. Ideellt engagemang i partiledningen 2013-14. Åter i styrelsen 2018-19.

————————————————————————————————————————————-

Publikationslista

Vetenskapliga artiklar i referee-granskade tidskrifter

Physical Separation of ICAM-1 binding Cells; Hedman H, Branden H and Lundgren E; Journal of Immunological Methods 146: 203-211 (1992)  (15 citeringar noterade i jan 2011).

Differential regulation of LFA-1 and ICAM-1 on human primary B-lymphocytes; Branden H and Lundgren E, Cellular Immunology 147:64-72 (1993) (9 citeringar noterade i jan 2011)

Invasin of Yersinia pseudotuberculosis activates human peripheral B cells; Lundgren E, Carballeira N, Vazquez R, Dubinina E, Branden H, Persson H, WolfWatz H; Infection and Immunity 64: 829-35 (1996) (14 citeringar noterade i jan 2011).

Läromedel

Grundläggande immunologi; Brändén H och Andersson J; Studentlitteratur 1994, 1998, 2005. Lärobok i immunologi, ca 260 sidor.

Molekylärbiologi; Brändén H; Studentlitteratur 1997, 2000, 2004, 2010. Lärobok i molekylärbiologi, ca 350 sidor.

Genteknik, kloning och stamceller; Brändén H; IVA (2002), Vetenskapsrådet (2004). Bredvidläsningsbok för gymnasiet, , ca 150 sidor.

Sjukdomars uppkomst; Brändén H; Studentlitteratur (2007). Bredvidläsningsbok för gymnasiet, ca 150 sidor.

Insikt Biologi; Brynhildssen L, Brändén H och Ehinger M; Natur och Kultur (del 1 år 2011, del 2 år 2012) Lärobok för gymnasiet i biologi, ca 280 resp 300 sidor.

Populärvetenskap

Böcker:

Livets molekyler; Brändén H och Brändén CI; AWI (1992).

Genteknik, kloning och stamceller; Brändén H; IVA (2002), Vetenskapsrådet (2004). Ca 150 sidor.

Själens biologi och vår fria vilja, Brändén H; Celanders (utgivning planerad april 2020) Ca 350 sidor

Tryckta broschyrer:

Livets tråd, Katalog till utställning på Sergels Torg (Spelplan Stockholm, 2002)

Cellsamma historier. Katalog till vetenskapsteatern Cellsamma historier (Uppsala stadsteater 2005)

Få kroppen att laga sig själv. Henrik Brändén. En presentation av stamcellsforskning/regenerativ medicin och elva svenska forskningsprojekt i fältet. (AFA Försäkring, 2011).

Webbpublicerade skrifter:

Genteknikens utveckling 2007, Marie Nyman och Henrik Brändén, (Gentekniknämnden 2008)

Genteknikens utveckling 2008, Marie Nyman och Henrik Brändén, (Gentekniknämnden 2009)

Fetma och gener, Henrik Brändén. Rapport från Gentekniknämndens konferensen: Fetma – arv, miljö och samhälle i Riksdagshuset oktober 2008. (Gentekniknämnden 2009)

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv, Henrik Brändén. Populärvetenskaplig rapport från ”Culture and Brain Health”-initiativets andra vetenskapliga möte på Säröhus 24 september 2009

Genteknikens utveckling 2009, Marie Nyman och Henrik Brändén, (Gentekniknämnden, 2010)

Genteknikens utveckling 2010, Marie Nyman och Henrik Brändén, (Gentekniknämnden, 2011)

Stem Cells Update 2011, Henrik Brändén. Populärvetenskaplig rapport från en vetenskaplig konferens om stamcellsforskningens fronter i Uppsala i oktober 2011. (Vetenskapsrådet, 2011).

Webbsidor:

Genteknik.nu; www.genteknik.nu ; (2002) (nu nedlagd).

Nya biologin; www.forskning.se/nyabiologin ; (2004).

Tio frågor om kloning; del av www.forskning.se (2006), (nu nedlagd).

Kulturella hjärnan; http://www.kulturellahjarnan.se (2013-15)